Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 6. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Metodika: Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů

Metodika: Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů

Představujeme vám pracovní verzi metodiky vzdělávacího programu, který vznikl v rámci projektu Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů. Projekt, jehož hlavním řešitelem je Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, je financován Technologickou agenturou České republiky. Partnery projektu jsou vedle Multikulturního centra Praha i Český rozhlas a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

V první etapě se projekt zaměřil na sumarizaci dosavadních odborných poznatků a vyškolení studentů, kteří se na výzkumu dále podíleli. Ve druhé etapě bylo provedeno terénní šetření na základních školách s dětmi z většinové i menšinové společnosti ve věku 8 až 12 let. Ve třetí etapě projektu byla na základě poznatků z prvních dvou fázi vytvářena mimo jiné i didaktická metoda spojující mediální, globální rozvojové a interkulturní vzdělávání. Metoda je nyní ve fázi testování, proto budeme rádi, pokud se rozhodnete ji vyzkoušet se svými žáky a napíšete nám své dojmy a postřehy na e-mail tereza.cajthamlova@mkc.cz.

Metodika vzdělávacího programu

Metodický úvod

Metodika vychází z dat výzkumu zaměřeného na mladé uživatele internetu (10–12 let). Ze zjištěných dat vyplývá, že:

 1. Vizuální atraktivita je jedním z důležitých kritérií pro navazování vztahů, přičemž nemusí jít o odlišnosti kulturní, ale jinakost fyzickou (např. obezita, nošení brýlí a různé formy fyzického handicapu). Vrstevníci, kteří jsou hodnoceni jako vizuálně neatraktivní, jsou ohroženi exkluzí. Žáci rovněž atraktivitu druhých hodnotí a podle toho jim přiřazují různé vlastnosti.
 2. Žáci mají o vzdálených zemích stereotypní představy, které jsou formované mediálním obrazem či přejímanými názory dospělých. Žáci vnímají cizí země spíše perspektivou turismu a pohodlí turistů než skrze poznávání tamních obyvatel.
 3. Žáci mají při seznamování obavy z jazykové bariéry.
 4. Žáci vnímali jako potenciálně společné zájmy s jinými vrstevníky např. sport, hudbu nebo zvířata a rostliny.
 5. Jedním ze zjištění ve výzkumu je role sociálních sítí v komunikaci výše zmíněných témat směrem k veřejnosti, a tedy i k mládeži. Žáci vnímají sociální sítě jako potenciální nástroj změny či úsilí o změnu.

Metodika pracuje se zjištěními následovně:

 1. Žáci se v průběhu programu učí vnímat druhé nikoliv na základě jejich jinakosti, ale prostřednictvím společných témat. Učí se u druhých oceňovat míru jejich zapojení při řešení společných projektů a angažovanost v tématech, která žáky zajímají a jsou pro ně důležitá. Zároveň poznávají, jaké výhody plynou ze vzájemné spolupráce. Na konkrétních příkladech aktivních mladých lidí žáci poznávají, že fyzický vzhled / barva kůže / handicap neurčuje další vlastnosti člověka, resp. nemá smysl viditelných znaků druhé rozlišovat, protože mnohem důležitější jsou společné hodnoty / zážitky / zkušenosti.
 2. Program představuje žákům vzdálené země prostřednictvím příběhů jejich vrstevníků, se kterými se mohou identifikovat i přes značné kulturní či socioekonomické rozdíly. I tady může hrát významnou roli hledání společného místo rozdílného, k čemuž program žáky motivuje.
 3. Program překračuje jazykové bariéry pomocí společných témat, která jsou mezinárodně srozumitelná (ať už jde o individuální nebo globální problémy).
 4. Program pracuje s potenciálně společnými tématy – např. ochranou přírody a zvířat a mezi inspirativními vrstevníky jsou i sportovci nebo muzikanti.
 5. Program nabízí širokou škálu příkladů spolupráce lidí z různých koutů světa na pozitivních změnách v jejich životech na sítích jako Instagram, YouTube, nebo TikTok. Program představuje sociální sítě jako prostředí, kde lze o problémech komunikovat napříč zeměmi a překonávat sociokulturní bariéry při hledání společných témat a návrhů řešení.

Čas: 135 min (3 vyučovací hodiny) plus dvě přestávky o délce 10 až 15 minut

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ

Počet žáků: běžná třída (část výuky bude probíhat formou práce ve skupině po 4–6 žácích)

Cíle:

 1. Ukázat žákům důležitost vzájemné spolupráce.
 2. Pomoci žákům uvědomit si a formulovat, co je zajímá nebo trápí. 
 3. Pomoci žákům uvědomit si, že své zájmy mohou sdílet s lidmi po celém světě i přes různé odlišnosti (rasové, etnické, vzhledové, tělesné).
 4. Podpořit v žácích pocit, že na jejich názoru a potřebách záleží a že se mohou (nejen) skrze sociální média zapojovat do dění a společenských diskusí.  

EVOKACE

Táhneme společně za jeden provaz

Čas: 15 min

Cíl: Vztahuje se k výše formulovanému cíli č.1.

Pomůcky: Počet provázků (cca 3 m dlouhých), podle počtu přítomných dětí, míč (ideálně míč se vzorem zeměkoule).

Gumička (prádlová pruženka) o délce cca 20 cm (délku i pružnost je třeba přizpůsobit přenášenému předmětu) s konci svázanými dohromady, tak aby tvořila kruh, který se dá roztáhnout. Ke gumičce jsou pak přivázány konce jednotlivých provázků.

Postup:

 1. Učitel žákům řekne, že nyní musí společně vyřešit úkol. Úkol sám není těžký, ale mohou ho vyřešit pouze tehdy, když budou spolupracovat.
 2. Učitel žákům vysvětlí, že nyní musí přenést předmět z jednoho místa na druhé, aniž by se ho dotkli. Použít mohou pouze natahovací gumičku ke které jsou přivázány provázky ve stejném počtu jako je počet žáků. Žáci musí spolupracovat a koordinovat se navzájem tak, aby gumičku rovnoměrně roztáhli, umístili kolem předmětu a nechali zase stáhnout a předmět přemístili.
 3. Mini reflexe: Učitel se ptá: Koho ve skupině napadlo, jak to vyřešit? Jak se vám ve skupině pracovalo? Myslíte si, že byste to vyřešili stejně, kdyby vás bylo míň? Stejně rychle? Stejně dobře? Věděli jste, co máte v jakou chvíli dělat? Zvládli byste tento úkol každý sám pouze pomocí gumičky a provázků? Proč ano/ne?
 4. Učitel si zajímavé odpovědi žáků poznamená (klidně napíše i na tabuli) a může je žákům připomenout během aktivity Budování Supertýmu.

POROZUMĚNÍ

Co nás zajímá a co bychom chtěli změnit?

Čas: 30 minut

Pomůcky: Papírové karty, na které učitel napíše to, co žáky trápí, fixy

Cíl: Aktivita se vztahuje k výše popsanému cíli č. 2

Postup:

 1. Učitel vyvěsí na tabuli mapu světa a žákům řekne, že v předchozí aktivitě společnými silami přesunuli planetu zemi z jednoho místa na druhé. S mapou světa ale budou pracovat i v dalších aktivitách.
 2. Učitel pustí žákům několik velmi krátkých videí mladých youtuberů, TikTokerů a Instagramerů. Ve všech budou řešit jejich autoři nějaký problém, který bude pro žáky 4. a 5. třídy srozumitelný (tj. budou rozumět, v čem spočívá, nebo s ním budou mít i vlastní zkušenost). Může jít o problémy soukromé (rozvod rodičů, nespravedlivý učitel, nedostatek možností k trávení volného času atd.) nebo problém společenský (rasismus, epidemie koronaviru, klimatická krize atd). Důležité je, aby šlo o problém, se kterým se mohou ztotožnit, nebo ho mohou řešit lidé po celém světě

Příklady videí:

Rasismus

https://www.tiktok.com/@crissa_ace/video/6834566882297695494?lang=en

https://www.tiktok.com/@ellier.jackson/video/6835637231378599173?lang=de

https://www.youtube.com/watch?v=rNqT6Szlwu8

Koronavirus:

https://www.instagram.com/p/B-929kkFSiV/

https://www.instagram.com/p/B-7sXUSFMwd/

Ochrana přírody, aktivismus za klima:

https://www.youtube.com/channel/UCB-Ri2e0zcclRaopVyf68Bg

https://www.tiktok.com/@vanessanakate/video/6804733916050771205

Ochrana zvířat:

https://www.instagram.com/p/B_YPkNElRn8/

https://www.facebook.com/houstonanimalsave/posts/houston-animal-rights-activists-protesting-the-rodeohouston-parade-on-saturday-j/2072017079698607/

Návrat do školy

https://www.tiktok.com/@miss.phillips/video/6857970306330430725?lang=en

https://www.tiktok.com/@maxandharveyofficial/video/134832613071921152?lang=en

Hobby

https://www.youtube.com/watch?v=jsJEe_S7Ot0

https://www.youtube.com/watch?v=ta_ijh0zSSM&fbclid=IwAR1shkVB7dkKmcu-u4NWYQygNuoPrnL9t-u0EW7i6EGrd-518SnDo66fqN0 (Geneva London má heslo: Play your way! a inspiruje jiné děti a mladé lidi k tomu, aby se věnovali tomu, co je baví bez ohledu na předsudky)

Kyberšikana

https://www.tiktok.com/@deepika_v_/video/6824075377250520321?source=h5_t

Rozvod rodičů

https://www.tiktok.com/@lilrouxx/video/6748481025636125958

https://www.tiktok.com/@al.space/video/6695776192663915782

https://www.tiktok.com/@alyssaaarobinsonnn/video/6803442804774292741

https://www.tiktok.com/@gianna...000/video/6833159894556871942?traffic_type=google

https://www.tiktok.com/@xavierandeva/video/6806013277840264453?traffic_type=google

https://www.tiktok.com/@hannah.shean/video/6840267996024343813?traffic_type=google

Další témata:

https://www.youtube.com/watch?v=sfREfl6kPck

 1. Učitel žákům vysvětlí, že na videích jsou mladí lidé, kteří informují ostatní o tom, co je trápí. (Učitel se může také zeptat žáků, co podle nich ta videa zobrazují a proč si myslí, že jejich aktéři říkají/dělají zrovna tohle). Když lidé z videí popisují něco, co trápí i ostatní, přidávají se k nim další a další, kteří videa a fotky sdílí a nakonec se z toho může stát téma, které společně řeší celý svět. Příkladem může být třeba klimatická krize nebo hnutí proti rasismu. 
 2. Učitel žáky požádá, aby se sami zamysleli nad tím, co trápí je samotné a co by chtěli změnit a hodilo by se jim, kdyby se o tom vědělo a o tu změnu usilovalo dost lidí po celém světě.
 3. Žáci budou vyjmenovávat pravděpodobně věci, o kterých se učili ve škole, nebo o kterých mluví rodiče – může jít o znečištěnou přírodu, týrání zvířat, války, epidemii koronaviru atd. Je možné, že zmíní i svá vlastní (a třeba velmi osobní) témata jako je rozvod a hádky rodičů, šikana ve škole, chybějící hřiště v místě bydliště atd. I osobní témata mohou být sdílena cizími lidmi – místo pro hry potřebují děti po celém světě, děti po celém světě chtějí, aby jejich rodiče nebyli v konfliktu apod.   
 4. Učitel všechna témata zapisuje na papírové karty. U každého z nich se s žáky zamyslí, jestli by něco podobného mohli třeba řešit i lidé v Austrálii, Asii, Americe nebo Africe. Pokud žáci odpoví, že ano, učitel témata umístí na tabuli. 
 5. Učitel rozdá žákům barevná kolečka nebo fixy a požádá je, aby umístili kolečka nebo udělali čárku u tématu, které je nejvíc zajímá a chtěli by popsaný problém řešit. Alternativou je hlasování v anonymitě – žáci napíší své favorizované téma na lístek, učitel lístky vybere a spočítá hlasy. Téma s největším počtem hlasů vyhrává a budou se k němu vztahovat další aktivity. Pokud budou mít podobný počet hlasů témata dvě, žáci mohou v dalších aktivitách řešit obě témata – skupiny si vyberou, které téma chtějí zpracovávat.
 6. Mini reflexe aktivity: Učitel se žáků např. ptá: Jste spokojeni s výběrem tématu? Překvapilo vás, že vámi navržené téma přijde důležité i někomu jinému? Přemýšleli jste někdy o tom, jak to, co vás trápí, změnit?

PŘESTÁVKA – během přestávky učitel nalepí fotografie mladých superhrdinů do mapy – ke kontinentům, ze kterých pochází.

Evropa

Slovensko  

https://img.ihned.cz/attachment.php/30/72164030/nNCHqDRuKyjTohELJbFlwf7dSvPxg062/jarvis_5ba37a7c498eeeee3f0c96d7.jpeg (fotka bez mediale)

 • Annamárie Horváthová – romská dívka, vyhrála běžecký závod, i když běžela v balerinkách, protože pochází z chudé vesnice a neměla na běžecké boty.

Itálie

https://www.davidpuente.it/blog/wp-content/uploads/2017/05/bebe-vio-2.jpg

 • Beatrice Vio – kvůli vážné meningokokové infekci v dětství přišla o všechny čtyři končetiny, přesto vyhrála paralympijské zlato v šermu

Afrika

Sierra Leone

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Kelvin_Doe.jpg/800px-Kelvin_Doe.jpg

 • Kevin Doe – geniální konstruktér a technik, který si z odpadu vyrábí funkční nástroje generátory, baterie, vytvořil si vlastní funkční rádiovou stanici atd.

Severní Amerika

USA

https://d.newsweek.com/en/full/1322466/genesis-butler.webp?w=737&f=3d7f99b223b9248d1e944d9eb4e9b288

 • Genesis Butler – veganka a aktivistka za práva zvířat, nebojí se vystupovat před velkým publikem.

https://static.inspiremore.com/wp-content/uploads/2019/07/08122455/cody-swimmer.jpg

 • Cody McCasland – všestranně nadaný atlet, který chce být lékařem. Narodil se s těžkým fyzickým postižením a zpočátku to vypadalo, že bude žít jen pár dní. 

Jižní Amerika

Brazliie

https://img.huffingtonpost.com/asset/5db31d252100005d31ad3e9e.jpeg?cache=lkcl6kvq0k&ops=crop_0_88_1280_1031,scalefit_720_noupscale

 • Artemisa Xakriabá – klimatická aktivistka z Brazílie, která bojuje za záchranu amazonských pralesů a práva domorodých obyvatel.

Asie

Afghánistán

https://www.voicesofyouth.org/sites/default/files/images/2020-03/0001_r_h_0.jpg

 • Somoya Farooqi – šéfka týmu mechaniků – vyrábí roboty, kteří jsou schopni rozpoznat miny, sestavují ventilátory ze starých aut apod.

Australie

https://www.starobserver.com.au/wp-content/uploads/2017/05/NevoCrop-1140x641.jpg

 • nebinární aktivista za práva LGBTI – v patnácti letech napsal knihu

Další inspirace:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dva-sestileti-vybrali-pres-milion-prodejem-limonady-na-deti-v-jemenu-114927?fbclid=IwAR126p-VxPbgTEuIFyRmfjnPcX2cxv69WEogkpowuWNcKxFiGAgvdKJrRV4

Hledání superhrdinů

Čas: 20 min

Pomůcky: fotografie mladých lidí (10–20 fotografií, část z nich mohou být např. klimatičtí aktivisté z celého světa, další budou zastupovat různé skupiny lidí – etnické, národnostní, náboženské, lidi s postižením atd.), lepící guma, mapa světa přes celou tabuli

Cíl: Vztahuje se k výše popsanému cíli č.3

Sekundární cíl: ukázat žákům, že jinakost nemusí být překážka

Postup:

 1. Učitel žákům zopakuje, které téma (témata) si vybrali. Vysvětlí jim, že aby mohli své téma začít řešit, musí získat podporu velkého počtu lidí, čehož dosáhnou třeba tím, že o tématu nebo problému informují svět. Na pomoc si mohou vzít dokonce i mladé superhrdiny – své vrstevníky, kteří mají nějaké superschopnosti.
 2. Učitel vysvětlí žákům, co to je superschopnost a že často může nahrazovat nevýhody nebo i handicap, který jejich nositel má. Spoustu příkladů znají žáci třeba z řecké mytologie.
 • Herakles má lidské neduhy, ale božskou sílu.
 • Achilles je zranitelný na patě, jinak nesmrtelný.

Žákům mohou být bližší příklady ze světa komiksů.

 • Iron Man přejal po otci koncern na výrobu zbraní, jedna z nich dokázala dostat šrapnely z výbuchu do krevního oběhu a krevním řečištěm je dopravit až k srdci. Sám se tou zbraní ale poraní. Je však geniálním konstruktérem, tak si sestavil kovový exoskeleton, který ho udržuje při životě. Díky tomu objevil superschopnost, kterou pak zachraňuje svět.
 • Hulk je introvertní vědec, má záchvaty vzteku, ale snaží se svou sílu obrátit v dobro.
 • Batman má trauma, protože mu Joker zabil rodiče, když byl malý. Proto věnuje svou sílu na boj s organizovaným zločinem.
 • Superman ve svém prostředí na planetě, ze které pochází, žádné superschopnosti nemá. Ty získává až na zemi, tedy v jiném než domácím prostředí.
 • Superschopnosti mohou mít i lidé s handicapem např. lidé, kteří nevidí, mají velmi citlivý sluch, který jim pomáhá v orientaci.
 1. Učitel začne žákům superhrdiny postupně představovat. Po představení prvních dvou až tří se může začít žáků ptát, které supervlastnosti by těm zbývajícím přisoudili a až poté jim je prozradit. Ke každé fotografii přiřadí učitel supervlastnost.
 2. Fotografie superhrdinů budou po aktivitě rozmístěny na mapě světa a pod jejich portréty budou stručně popsané jejich supervlastnosti.
 3. Po aktivitě následuje minireflexe, kdy se učitel ptá: Překvapily vás supervlastnosti představených superhrdinů? Co vás překvapilo nejvíc? Chtěli byste superhrdiny osobně poznat? Myslíte si, že je mohou trápit stejné věci jako vás, i když žijí v úplně jiné zemi? Znáte někoho ve svém okolí, kdo má nějakou zvláštní vlastnost nebo umí něco speciálního, ačkoliv to na něm na první pohled není nijak poznat?

Měníme svět

Čas: 50 minut

Pomůcky: Papírové modely mobilních telefonů (podlepený flipchartový papír a na něj nakreslený mobilní telefon – prostor displeje zůstává prázdný.

Cíl: Vztahuje se k cíli č. 4

Postup:

 1. Učitel představí média, v rámci kterých budou žáci prezentovat své kampaně ke zvolenému tématu. Vysvětlí jim, že existují různé typy médií. Vedle tradičních médií (televize, internetové či tištěné zpravodajství, rozhlas) jsou tu i sociální sítě. Na nich mohou lidé šířit vlastní myšlenky prostřednictvím svých vlastních videí, písniček, fotek atd.

I na sociálních sítích platí ale nějaká omezení – sítě patří soukromým vlastníkům a vše, co prostřednictvím sítí člověk zveřejní, stává se majetkem těch, kteří vlastní tu síť. Uživatel musí také dodržovat určitá pravidla – například se musí k druhým chovat slušně, nesmí šířit nenávist a ubližovat ostatním nebo šířit nepravdivé informace, musí samozřejmě dodržovat zákony.

Sociální sítě jsou také věkově omezené. Facebook (od 13 let), Instagram (od 13 let), YouTube (od 13 let) a TikTok (doporučeno pro starší 16 let).

TIP: Učitel se může krátce zmínit i o rizicích sociálních sítí pro uživatele. Ideální forma je velmi krátká diskuse s žáky, kdy se učitel ujistí, že žáci o rizicích ví a rovněž ví, na koho se můžou v případě jakýchkoliv potíží s důvěrou obrátit. Cílem programu je ovšem probudit v žácích zájem být aktivními na sociálních sítích, proto by tato diskuse měla probíhat jen na okraj a max. do 5 minut. Pokud se ukáže, že žáci rizika sociálních sítí a internetu neznají, učitel se může k této problematice vrátit v dalších hodinách nebo v rámci jiného speciálně zaměřeného programu, aby nenarušil průběh právě probíhajících aktivit.

 1. Učitel žáky rozdělí do skupinek po 4–6. Každá skupina dostane jednu papírovou maketu mobilního telefonu, flipcharty a fixy.
 2. Pokud je více témat, učitel skupinám témata rovnoměrně přidělí.
 3. Učitel všem skupinám řekne, že jejich úkolem bude vytvořit nějaké krátké sdělení, které by se mohlo objevit na sociálních sítích a vztahuje se k tématu, o kterém chtějí informovat. Skupiny tedy budou mít za úkol:
  1. formulovat sdělení, které v souvislosti s vybraným tématem chtějí předat světu.
  2. Vybrat si formu, v jaké sdělení na sociální sítě dostanou – mohou například natočit velmi krátké video, namalovat obrázek, vytvořit heslo, nápis nebo hashtag, přidat k tomu oblíbenou písničku nebo ukázku z oblíbeného filmu či seriálu atd.
  3. Každý skupina si může na pomoc zavolat jednoho ze superhrdinů a vymyslet, jak by jim, s ohledem ke své superschopnosti, mohl pomoci jejich příspěvek rozšířit do celého světa. Např. „má hodně followerů na Instagramu, může to přesdílet“, „uspořádal demonstraci pro tisíc lidí, může použít heslo a uspořádat další demonstraci a my o ní můžeme udělat další příspěvek“, „umí anglicky a má velký vliv, pomůže nám to přeložit a rozšířit do části světa, kde se mluví anglicky“ atd. – děti budou pravděpodobně vymýšlet mnohem kreativnější způsoby zapojení superhrdinů. 
 4. Své nápady žáci nejprve proberou mezi sebou. Učitel všechny skupiny obejde a pomůže jim formulovat myšlenku, vymyslet formu sdělení i vybrat superhrdinu. Učitel se ve skupinách například může zeptat:
  1. Jak byste popsali problém, který chcete řešit?
  2. Co by problém vyřešilo/odstranilo?
  3. Kdo by se měl o vašem řešení dozvědět?
  4. Co byste potřebovali na to, aby se o tom dozvěděli lidé v celém světě. Může vám pomoci někdo ze superhrdinů? Kdo a jak?
 5. Skupiny mohou svůj nápad zrealizovat různě: např. napíší sdělení nebo namalují doprostřed obrázku svého média, sehrají to jako scénku, natočí krátké video na mobilní telefon, vyfotí se s transparentem (fotka se dá taky třeba vytisknout a nalepit doprostřed flipchartu ve tvaru mobilního telefonu) apod.
 6. Týmy své nápady představí i ostatním skupinám. Se svým mediálním výstupem se mohou nakonec vyfotit, sdílet ho na svých sociálních sítích a připojit hashtagy #supertym...
 7. Mini reflexe po skončení prezentací: Učitel se může žáků ptát: Líbila se vám aktivita? Bavilo vás to? Umíte si představit, že byste podobně sdíleli svůj pohled na další věci, které vás trápí, nebo o nich přemýšlíte? Které to jsou?

Reflexe

Čas: 20 minut

Pomůcky: reflexivní worksheet

 1. Lektor v reflexi zjišťuje, zda se podařilo dostát cílům formulovaných na začátku metodiky. Rozdá žákům worksheety.

Návrhy worksheetů:

Cíl 1: Ukázat žákům důležitost vzájemné spolupráce. 

Úkol do worksheetu: Napište 3 slova, kterými popíšete, jak se vám spolupracovalo se spolužáky v průběhu workshopu.

Cíl 2: Pomoci žákům uvědomit si a formulovat, co je zajímá nebo trápí.

Otázka do worksheetu: Byl/a jsi spokojený/á s výběrem témat/u pro práci ve skupinách? ANO NE

Otázka do worksheetu: O kterém dalším tématu bys rád/a informoval/a ostatní lidi? 

Cíl 3: Pomoci žákům uvědomit si, že své zájmy mohou sdílet s lidmi po celém světě  i přes různé odlišnosti (rasové, etnické, vzhledové, tělesné).

Otázka do worksheetu: Se kterým superhrdinou /superhrdinkou z mapy světa na tabuli by ses chtěl/a kamarádit a proč?

Cíl 4: Podpořit v žácích pocit, že na jejich názoru a potřebách záleží a že se mohou (nejen) skrze sociální média zapojovat do dění a společenských diskusí.  

Otázka do worksheetu: Myslíš si, že je dobře, když se lidé tvého věku vyjadřují na sociálních sítích k věcem, které je zajímají? ANO NE

Otázka do worksheetu: Proč?

 1. Učitel může odpovědi na otázky probrat se žáky i slovně.
 2. Učitel worksheety vybere (klidně anonymně) a získá tak zpětnou vazbu od samotných žáků.

Výstupy:

 

Výstupy z workshopů uskutečněných na různých školách by mohly být později na sociálních sítích dohledatelné pod hashtagem #supertym, pokud se žáci rozhodnou svůj mediální výstup sdílet se světem – ale pozor na věková omezení, většina žáků patrně nebude mít možnost mít účet na běžných sociálních sítích.

 

Před testováním programu je třeba zjistit od pedagogů, kteří ve třídě učí:

1. Zda jsou ve třídě žáci s viditelným postižením, jinou národností či etnicitou či jinou formou znevýhodnění a jaké je postavení těchto žáků ve třídě.

2. Zda se ve třídě vyskytl problém s šikanou.

3. Zda existují další témata, která by pro některé žáky mohla být hodně citlivá. 

4. Zda jsou žáci zvyklí na práci ve skupinách a zda (a jaký) mají systém, jak se do skupin rozřazují.

Foto: Freepik.com

Tereza Cajthamlová

Vystudovala žurnalistiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dříve pracovala jako redaktorka v novinách, sociální pracovnice pomáhající lidem ohroženým sociálním vyloučením a předsudečným násilím a věnovala se také vzdělávání odborné i laické veřejnosti.  V MKC působí od září 2018 jako metodička a lektorka projektu Aktivní občanství a kulturní tolerance.

 

Šimona Huitric

vystudovala pedagogiku na FF UK, se zaměřením na problematiku financování neziskového sektoru s využitím finančních prostředků Evropského sociálního fondu. Pracovně se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra cílových skupin (vzdělávání seniorů, kurzy pro sociální pracovníky v rámci projektu ESF, semináře DVPP v oblasti prevence sociopatologických jevů, příprava mládeže na odchod z dětských domovů). Od roku 2009 realizuje školení na nejrůznější témata související s výchovou a vzděláváním v Nadačním fondu Prague Peak. Od roku 2017 se věnuje aktivitám zlepšování veřejného prostoru na Praze 10. V Multikulturním centru Praha působí od ledna 2020 jako metodička participace.

13. 6. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲