Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 6. 11
Zdroj: CVEK
Téma: Integrace

Integrace migrantů na lokální úrovni: případové studie z ČR, SR a Rakouska

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) vydalo výzkumnou zprávu "Integrácia migrantov na lokálnej úrovni - výskumné zistenia a odporúčania". Výzkum se zaměřil na integrační politiky ve třech konkrétních městech v ČR (České Budějovice), na Slovensku (Trnava) a v Rakousku (Wiener Neustadt). Výzkumníci provedli kvalitativní rozhovory s představiteli státní správy, samosprávy, nevládních neziskových organizací a dalšími aktéry integrační politiky. Na základě nich charakterizovali integrační politiku těchto měst. V případě Českých Budějovic došli k závěru, že důležitou úlohu v naplňování integrační politiky sehrávají zejména nevládní neziskové organizace, které často suplují povinnosti státních a samosprávných institucí. Neziskové organizace však často narážejí na bariéry v podobě nedostatečných kompetencí, kterými disponuje státní správa nebo samospráva. Jako jeden z dalších problémů vnímají nekoordinovanost aktivit různých aktérú integračních politik, které se tak v některých případech překrývají a v jiných naopak zcela chybějí. V tomto ohledu autorky publikace vkládají naději do Centra na podporu integrace cizinců, které by mohlo roli koordinátora plnit.

20. 6. 11
Zdroj: CVEK
Téma: Integrace
...nahoru ▲