Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Imigranti z vybraných zemí bývalé Jugoslávie (po roce 1991) - Chorvaté, Srbové, Muslimové a Makedonci

V úvodu práce autor stručně rekapituluje migrační toky ve druhé polovině dvacátého století z tehdejší Jugoslávie do ČR. Podrobněji jsou rozpracovány pasáže o sociálních a ekonomických podmínkách v nástupnických republikách po rozpadu Jugoslávie v 90. letech. Autor se dále věnuje otázce etnické příslušnosti přistěhovalců ze zemí bývalé Jugoslávie v ČR. Do začátku druhé poloviny práce uvádí popisná část o integraci sledovaných imigračních skupin v ČR, konkrétně jsou zde vyložené otázky naturalizace, ekonomických aktivit, náboženství a kulturních potřeb. Samostatnou kapitolu autor věnoval problémům s bydlením.
K otázkám etnicity se autor vrací v kapitole o vnějších a vnitřních vztazích sledovaných skupin imigrantů v ČR. Závěrečná část výzkumné zprávy obsahuje popis problémů imigrantů při oficiálním úředním styku a popis rodinného prostředí imigrantů ze zemí bývalé Jugoslávie. Vlastním závěrem práce je shrnutí poznatků o integraci a akulturaci sledovaných imigračních skupin.

Jaroslav Otčenášek
26. 4. 03
...nahoru ▲