Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 3. 22
Zdroj: migraceonline.cz

Evropská komise představila opatření k integraci uprchlíků z Ukrajiny

Evropská komise představila opatření k integraci uprchlíků z Ukrajiny

Evropská komise (EK) představila řadu konkrétních opatření na podporu zemí EU při přijímání a uspokojování potřeb osob prchajících před válkou na Ukrajině. Opatření vycházejí z Akčního plánu EU pro integraci a začleňování na období 2021–2027

Během prvních 4 týdnů války na Ukrajině přišlo do EU přibližně 3,5 milionu lidí. Prvotní reakcí EU byla aktivace Směrnice o dočasné ochraně, která ukrajinským občanům umožňuje rychle získat pobytové oprávnění a přístup k bydlení, vzdělání a práci v členských zemích. Směrnice byla v pondělí 21. března opatřena detailními pokyny k implementaci

V návaznosti na tyto kroky nyní EU nastiňuje opatření, která mají ukrajinským občanům zjednodušit jejich včasnou integraci. Jedná se o následující opatření:

Nabídka bezpečného útočiště v EU

EK upozorňuje, že podpora osobám prchajícím před válkou musí být okamžitá, EU však musí počítat i s možností jejich dlouhodobého pobytu a budoucími potřebami.

Reakce EU proto bude vycházet z Akčního plánu EU pro integraci a začlenění na období 2021–2027. Plán počítá s cílenou pomocí zaměřenou na začlenění všech lidí bez výjimky a zdůrazňuje význam zapojení širokého spektra aktérů včetně samotných nově příchozích i členů existující ukrajinské diaspory.

Zvláštní ochrana dětí

EK finančně podpoří psychosociální péči a přístup k základním službám pro všechny děti. Zvláštní pozornost bude věnována dětem umístěným v ústavech a dětem ohroženým únosy a obchodováním s lidmi. EK rovněž připravuje specializované postupy pro předávání nezletilých osob bez doprovodu.

Přístup ke vzdělání

Vzhledem k tomu, že téměř polovina uprchlíků přicházejících z Ukrajiny je ve školním věku, považuje EK jejich návrat do škol za prioritu, přičemž financování je zajištěno z fondů politiky soudržnosti EU a programu Erasmus+. EU se bude rovněž snažit identifikovat specifické potřeby dětí a podporovat země EU a bude pracovat na podpoře a mobilizaci učitelů – místních i těch, kteří sami utíkají před válkou.

Přístup ke zdravotní péči

Dalším klíčovým opatřením EK a zemí EU je umožnit nově příchozím přístup k místním systémům zdravotní péče. Kromě toho je jako priorita označeno poskytování psychologické podpory a očkování proti COVID-19. Připravuje se také solidární mechanismus pro zdravotnické transfery v rámci EU, v němž je již zajištěno 10 000 nemocničních lůžek.

Přístup k pracovním místům

EK žádá země EU, aby nově příchozím rychle pomohly uplatnit právo na práci, které jim přiznává směrnice o dočasné ochraně. EK přidala ukrajinštinu do nástroje EU Skills Profile Tool. Nová jazyková verze má vysídleným osobám přicházejícím z Ukrajiny usnadnit prezentaci jejich dovedností a přístup k pracovním místům a dalším příležitostem v EU.

EK rovněž spustí novou databázi talentů, která bude propojovat uchazeče s nabídkami práce. EU bude navíc asistovat při uznávání odborných kvalifikací získaných na Ukrajině a pomůže také soukromému sektoru při zaměstnávání osob s dočasnou ochranou.

Přístup k ubytování a bydlení

Nová iniciativa „bezpečné domovy“ podpoří Evropany, kteří poskytnou své domovy osobám prchajícím před válkou. K zajištění ubytování na počátku pobytu v EU budou mobilizovány prostředky Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Fondu soudržnosti, zatímco dlouhodobé ubytování bude podporováno prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Evropský sociální fond (ESF) bude možné využít na zajištění komunitního ubytování zejména pro nejzranitelnější osoby.

Solidarita v akci

EK zřídila platformu solidarity, která má pomoci koordinovat a podporovat země EU podle potřeby. Má pomáhat organizovat přesuny uprchlíků do zemí EU s větší přijímací kapacitou, jakož i do zemí mimo EU, jako je Kanada a Spojené království. 7 zemí EU a Norsko se již dohodly na transferu 14 500 osob z Moldavska.

Na těchto akcích se podílí i soukromý sektor: dopravní společnosti organizují humanitární vlaky a poskytují uprchlíkům bezplatné jízdenky. V neposlední řadě EU pomáhá při dobrovolném návratu státních příslušníků jiných zemí, které zastihla válka na Ukrajině, do zemí jejich původu.

Rychlá a flexibilní řešení pro financování pomoci

EK okamžitě zmobilizovala finanční podporu pro země EU, mimo jiné prostřednictvím návrhu na Akci soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE). EK rovněž uvolní přístup k nevyčerpaným částkám v rámci AMIF v období 2014–2020.

Zemím EU pomůže budovat přijímací a integrační kapacity také nástroj technické podpory. Využívat bude možné i dostupné zdroje v rámci programu „postpandemické“ obnovy REACT-EU.

Významné finanční prostředky jsou k dispozici také v rámci dohodnutého finančního rámce na období 2021–2027, a to jak z fondů z oblasti pro vnitřní věci, tak z kohezních fondů.

Fulltext sdělení (pdf) a přehledný factsheet opatření (pdf)

Zdroj: https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/ec-communication-welcoming-those-fleeing-war-ukraine-readying-europe-meet-needs_en

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

30. 3. 22
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲