Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 3. 23
Zdroj: migraceonline.cz

DEMOKRACIE VE ŠKOLE – Aplikace modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu ve školním prostředí

DEMOKRACIE VE ŠKOLE – Aplikace modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu ve školním prostředí

Časová dotace: 8 hodin

Vzdělávací program vychází z komplexního modelu kompetencí pro demokratickou kulturu, jak jej představil dokument Competences for Democratic Culture (CDC) zpracovaný Radou Evropy EU (2016) a je inspirován také Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ vydanou MŠMT roku 2020.

Smyslem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s konkrétními nástroji vytváření demokratického klimatu na škole a též se způsoby, jak adekvátně přistupovat ke vzdělávání a výchově, aby u studentů rozvíjela postoje a dovednosti v souladu s demokratickými hodnotami.

Kurz umožňuje účastníkům zdokonalit se v péči o žáky a nastavení bezpečného klimatu třídy, a také se orientovat v možnostech rozvoje participace žáků na rozhodovacích procesech. Kurz též uvádí účastníky základním způsobem do výchovného stylu nenásilné komunikace a výchovy prožitkem jakožto vhodnými nástroji podpory demokratického klimatu školy.

Program čerpá zkušenosti především z akreditovaných kurzů MŠMT „Kompetence pro demokratickou kulturu I.“ a „Kompetence pro demokratickou kulturu II.“

Program volně navazuje na kurz „ŠKOLA V DEMOKRACII – Úvod do modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu“, avšak nevyžaduje jej jako prerekvizitu. Program však předpokládá, že účastníci již byli seznámeni s modelem Kompetencí pro demokratickou kulturu.

15. 3. 23
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲