Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 1. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Cizinci ztraceni v počtech? Metodika práce s daty o cizincích ve veřejně dostupných databázích

Text nabízí přehled databází, které poskytují data o cizincích v České republice a možnosti jejich využití a interpretace. Důraz je kladen zejména na pobyt a ekonomickou aktivitu.

Statistika migrace nabízí přehled čerpající z poměrně velkého množství zdrojů, přesto je v řadě oblastí limitována. Statistická data pocházejí z několika registrů vybudovaných nikoliv pro účely statistického zpracování těchto údajů, ale především pro potřeby úředníků příslušných resortů. Spolehlivost dat je ovlivněna jejich původem a vznikem, v některých případech nedostupností a neúplností sledovaných parametrů. Roztříštěnost zdrojů dat je spojena s problémem při spojování statistických informaci. Vzájemná nesourodost informací vede k tomu, že jednotlivé údaje vypovídají o různých skupinách cizinců.

Odráží se zde i diskurz, který dominuje současné migrační debatě. V tematických datech sbíraných o migraci jsou silněji zastoupeny represivní prvky (kriminalita, nelegální pobyt a zaměstnání) než data zaměřená na oblast sociální ochrany. Některé podstatné oblasti týkajících se migrace a zejména pak integrace nejsou ve statistikách pokryty vůbec. Důsledkem neúplnosti evidenci a omezeného zastoupení migrantů ve specifických šetřeních (podrobněji viz Bernard, Leontiyeva 2013) je nedostatek spolehlivých údajů o důležitých aspektech života migrantů v ČR, jako jsou například zdravotní stav, ohrožení chudobou, bydlení, občanská participace nebo vzdělání, diskriminace (srov. např. data k integraci na Eurostatu). 

Přílišná kontrola a propojování databází může ohrožovat osobní svobodu jednotlivce. Nedostatek základních dat o migraci bohužel v některých oblastech nahrává tvorbě politik, které se spíše než o reálná data opírají o obavy a domněnky, nebo populistickým antiimigračním proklamacím, které se následně obtížně vyvracejí. 

Celou metodiku si můžete přečíst/stáhnout  níže v sekci pro stažení. 


Tento příspěvek vznikl v rámci projektu Na práci v ČR, financovaném z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Lucie Trlifajová
Lucie Trlifajová vystudovala etnologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve své diplomové práci se věnovala ukrajinské migraci v ČR. Během studií strávila rok ve Francii na Université de Toulouse. V současnosti koordinuje v Multikulturním centru Praha projekt Visawatch.
16. 1. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲