Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Analýza migračního klimatu a migračních tendencí do západoevropských zemí v romských komunitách ve vybraných městech ČR

Primárním výzkumným úkolem bylo zmapování sociálního prostředí vybraných lokalit. Cíle výzkumu spočívaly v identifikaci těchto faktorů migrace Romů: - Lokality s vyšším emigračním potenciálem - Rozhodující motivy a spouštěcí mechanismy emigračního chování Romů - Oblasti pro případnou informační intervenci - Možné formy komunikace směrem k romským komunitám se silným pro-migračním potenciálem. Výzkum měl jak kvalitativní tak i kvantitativní povahu. Kvalitativní údaje byly získávány pomocí polo-standardizovaných rozhovorů s odborníky i laiky (z řad majority) s přehledem o životě Romů v dané lokalitě. Rozhovory byly také vedeny s místními rómskými autoritami a s reemigranty. Při sběru kvantitativních dat narazili řešitelé na absenci etnicky vymezené statistiky (například zaměstnanost Romů) a na diskrepance mezi hledisky místní státní administrativy a Romů. Z těchto a dalších důvodů jsou výstupy výzkumu ve dvou perspektivách. V následné identifikaci rozhodujících motivů a spouštěcích mechanismů emigračního chování jsou jmenovány čtyři faktory : Nezaměstnanost Romů, potíže se sháněním bytů, pocit ohrožení a růst životních nákladů v ČR. Tyto faktory jsou ve studii jednotlivě analyzovány. Výstupem výzkumu je prognóza dalšího vývoje rómské migrace z ČR a návrhy k potenciální implementaci výsledků výzkumu. Především to je identifikace oblastí pro informační intervenci.
<br>
17. 3. 03
...nahoru ▲