Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Zákon č. 326/1999 Sb. ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

19. 4. 03
Český cizinecký zákon definuje cizince jako každou fyzickou osobu, která není státním občanem České republiky. Tento zákon se nevztahuje na azylanty a osoby, které o azyl požádaly. Zákon se naopak vztahuje na občany EU, pro něž zavedla euronovela v roce 2002 zvýhodněné podmínky získání přechodného a trvalého pobytu....
články

Zákon 325/1999 o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

19. 4. 03
Zákon provádí v českém právním řádu Úmluvu o právním postavení uprchlíků. Důvody pro udělení azylu zná zákon čtyři: A) obecně mezinárodně přijímaná definice Ženevské úmluvy z roku 1951, tedy prokázání odůvodněného strachu z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů v cizincově vlasti, B)uplatňování...
články

Rozjasni moje léto, pomoc uprchlíkům v Polsku

18. 4. 03 Jan Černík
Workcamp se bude konat v uprchlickém přijímacím zařízení poblíž polského města Debak (30 km od Varšavy) ve dnech 13.7. až 27.7 2003. V zařízení se nacházejí žadatelé o azyl bez práva na práci. Dobrovolníci mohou pomáhat rozptýlit jejich pocit deziluze či apatie z věčného čekání pořádáním divadelních představení, kurzů angličtiny, zájmových činností pro děti, aj. Ubytování v zařízení je zajištěno....
projekty

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestání

17. 4. 03
Úmluva OSN definuje, co je to mučení (jde pouze o mučení působené veřejným činitelem nebo jinou osobou z pověření veřejného činitele nebo s jeho výslovným či tichým souhlasem), a zavazuje státy, aby mučení všemi dostupnými prostředky zabraňovaly (například tak, že nebudou uznávat důkazy získané mučením, budou stíhat všechny podezřelé z mučení, zajistí obětem mučení nápravu a odškodění aj.)....
články

Charta Organizace Spojených národů

17. 4. 03
Stanovy OSN ustavující tuto organizaci, její jednotlivé orgány a zásady, na nichž OSN spočívá. Formálně jde o mezinárodní smlouvu, tedy dokument závazný, který pro sebe v článku 103 nárokuje přednost před jinými mezinárodními smlouvami, které jsou s Chartou v rozporu....
články

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

17. 4. 03
Státy přijaly jen slabý závazek „podniknout při maximálním využití svých zdrojů samostatně i prostřednictvím mezinárodní součinnosti a hospodářské a technické spolupráce kroky k postupnému dosažení plného uskutečnění všech práv uznaných v tomto Paktu a to všemi vhodnými prostředky, včetně přijetí zákonodárných opatření“ (článek 2)....
články

Usnesení Rady ze dne 30. listopadu 1994 o přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia

17. 4. 03
Usnesení (Council Resolution of 30 November 1994 on the admission of third-country nationals to the territory of the Member States for study purposes) harmonizuje politiky členských států Evropské unie v oblasti přijímání občanů třetích zemí za účelem studia. Předpis se nevztahuje na ty, kteří mají právo volného pohybu, a také na občany jiných zemí, kteří jsou přijímáni za účelem sloučení rodiny....
články

5. ročník Školy lidských práv

17. 4. 03
Ekologický právní servis (EPS) a Liga lidských práv (LLP) pořádá 5. ročník Školy lidských práv. Jde o projekt, který se snaží přiblížit studentům právnických fakult ochranu lidských práv a životního prostředí. Studenti se seznámí s realitou ochrany menšin, uprchlíků, přírody a krajiny.
projekty

Všeobecná deklarace lidských práv

17. 4. 03
Programová (nikoli právně závazná) deklarace, přijatá formou rezoluce Valného shromáždění OSN. Při hlasování se Československo vedle dalších východoevropských států, JAR a Saudské Arábie zdrželo hlasování. Dle přirozenoprávního přístupu obsahuje deklarace ta lidská práva, která mají všichni lidé bez ohledu na fakt, zda je určitý stát uznává či ne....
články

Statut Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

17. 4. 03
Stanovy Úřadu bez novelizací od okamžiku přijetí určují kompetence a povinnosti Vysokého komisaře, způsob jeho ustanovování, financování chodu úřadu i některé zásady jeho práce (například striktní apolitičnost působení Vysokého komisaře v mezinárodních vztazích). Stanovy jsou dnes již součástí tzv. soft law....
články

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

17. 4. 03
Úmluva obsahuje v článku 1 definici pojmu diskriminace (žen) a zavazuje signatářské státy k přijetí opatření (zčásti v úmluvě definovaných a zčásti jen obecně nastíněných v oblasti právní, společenské, výchovné a vzdělávací) k jejímu potlačování, přičemž připouští pozitivní diskriminaci. Úmlouva rovněž zakotvuje povinnost států poskytnout ženám zvláštní služby pro určité situace (např....
články

Deklarace o odstranění násilí na ženách

17. 4. 03
Rezoluce Valného shromáždění OSN. Deklarace není právně závazná, zavazuje však adresáty morálně, a tak může mít na chování států vliv. I jako tzv. soft law může mít nezávazná deklarace určité právní účinky: (A) nemůže sice určité jednání státům přikázat, nicméně chová-li se určitý stát v souladu s deklarací (nebo uzákoní-li stát zásady v deklaraci ve svém vnitrostátním právním řádu), jde o...
články

Úmluva o postavení osob bez státní příslušnosti

17. 4. 03
Státy se zavázaly poskytovat bezdomovcům (osobám bez státní příslušnosti) podobný režim jako uprchlíkům s výjimkou práva sdružovacího a práva na zaměstnání, u kterých mají mít pouze minimální cizinecký standard. Česká republika není smluvní stranou této úmluvy, Slovensko úmluvu podepsalo v roce 2000. Název v angličtině: Convention relating to the Status of Stateless Persons.
články

Diskuse o imigraci na stránkách migraceonline.cz

17. 4. 03 Jan Černík
Václav Klaus svou recenzí v Lidových novinách inicioval v českých médiích diskusi o problémech imigrace. Migraceonline.cz tuto diskusi přehledně mapuje a dává každému možnost zveřejnit svůj názor v komentáři nebo případně formulovat své připomínky a podněty ve vlastním článku. První část diskuse je přístupná přes související dokumenty.
články

Úmluva o právním postavení uprchlíků

17. 4. 03
Úmluva je nejdůležitějším dokumentem uprchlického práva. Primárně zavazuje státy mezi sebou, aby práva deklarovaná úmluvou zabezpečily svými vnitrostátními zákony a případně i dalšími nelegislativními prostředky. Úmluva (ve spojení s Protokolem z 31. 1....
články
« | 1 | .. | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | .. | 156 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect