Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

2 Nevládní organizace

2 Nevládní organizace

Step by step

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

SOZE-Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Práce Sdružení občanů zabývající se emigranty spočívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů a v komplexní sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům v namáhavém procesu integrace do majoritní společnosti.

Sdružení pro integraci a migraci

Sdružení pro pomoc uprchlíkům se zaměřuje na lidskoprávní pomoc cizincům. Poskytuje sociální a psychologické poradenství, úřastní se veřejné diskuze a snaží se svým působením ovlivňovat legislativu v oblasti migrace a uprchlického práva.

Poradna pro občantví, občanská a lidská práva

Poradna se zabývá otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazováním rovných příležitostí, terénní prací v sociálně vyloučených lokalitách.

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci poskytuje právní a sociální pomoc cizincům. Dále pořádá kurzy češtiny, prezentace, přednášky či workshopy.

Pomoc cizincům v nouzi na území ČR

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Organizace pro pomoc uprchlíkům pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. OPU bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací aktivity pro laickou i odbornou veřejnost. OPU také podporuje lidská práva, staví se proti extremismu a je zapojena do projektů zahraniční rozvojové pomoci.

Organizace na podporu integrace menšin

realizuje aktivity na podporu mezikulturního dialogu a integrace menšin a programy na rozvoj výchovy k lidským právům. Pořádá lidskoprávní školící semináře pro pracovníky vzdělávacích institucí a veřejné správy.

Nesehnutí

Hlavní činností organizace nesehnutí je osvětová a vzdělávací činnost, kterou se snaží snižovat míru xenofobie a předsudků v českém prostoru.

Multikulturní centrum Praha

Multikulturní centrum Praha, z.s. zajímá otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.

Most pro lidská práva

Most pro lidská práva poskytuje vedle poradenství také jazykové kurzy a tematické semináře pro cizince.

META-Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Posláním sdružení META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. V souvislosti s tím se META snaží podporovat i odborné pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání cizinců.

La Strada

La Strada Česká republika je nevládní nezisková organizace, která působí v oblasti řešení problematiky obchodu s lidmi. Cílem organizace je přispívat k odstranění obchodování s lidmi a vykořisťování a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a vykořisťováním a obchodováním ohroženým osobám.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Hlavním cílem Konsorcia je aktivně se podílet na tvorbě migrační politiky a seznamovat veřejnost se situací migrantů v českém i evropském kontextu. Zajišťuje medializaci případů migrantů, jejichž práva byla závažným způsobem porušena, další vzdělávání pracovníků členských organizací, podporuje výměnu informací mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou v oblasti migrace a koordinuje reakce členských organizací na aktuální migrační dění.

InBáze Berkat

InBáze Berkat o.s. se v České republice věnuje integračním aktivitám v rámci komunitních a sociálních programů pro migranty a českou veřejnost, které jsou realizovány v komunitním centru InBáze v Praze a komunitním centru Rakovice v jihočeském kraji.

In IUSTITIA

In IUSTITIA, o.p.s. se dlouhodobě zabývá pomocí obětem násilí z nenávisti. V rámci projektu „Bezpečně v novém domově“ se zaměřujeme na zvýšení informovanosti o násilí z nenávisti a pomoc obětem v cizineckých komunitách. V ambulantní formě poskytujeme klientům služby v naší poradně Justýna na adrese Eliášova 28, 160 00 Praha 6. Nabízíme také terénní sociální a právní poradenství přímo v cizineckých komunitách (především ve vietnamské, arabské, ruské a ukrajinské komunitě).

Evropská kontaktní skupina

Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě.

Econnect

Občanské sdružení Econnect (Easy connection) je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v ČR využívat informační technologie a internet a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká.

Doma v ČR

Doma v České republice představuje informační portál pro cizince s mnoha praktickými radami ohledně pobytu v České republice, práce, bydlení či podnikání spravované organizací IOM.

Člověk v tísni-program Migrace

Cílem programu migrace při Člověku v tísni je poskytovat objektivní informace o migraci v českém, evropském i světovém měřítku, bořit stereotypy o přistěhovalcích

Český helsinský výbor-integrace cizinců

Základním posláním Helsinského výboru je ochrana rovnosti a osobní svobody. K hlavním činostem organizace patří monitorování dění v českém prostoru, sledování a pčipomínkování legislativy a osvětová a přednášková činnost.

Charita Česká republika

Charita Česká republika je největším poskytovatelem sociálně zdravotních služeb. Působí v oblasti pomoci potřebným a také stále častěji vysílá humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Centrum pro integraci cizinců

Centum pro integraci cizincům zajišťuje sociální a pracovní poradenství, kurzy českého jazyka. Klade si za cíl seznámit cizince s českým sociálním a pracovním prostředí, aby se mohli lépe sami orisntovat.

BERKAT

Berkat je společenství lidí, kteří na stále dobrovolniské bázi pomáhají cizinům v České republice i mimo ni.

Asociace pro právní otázky imigrace

Asociace pro právní otázky imigrace, o.s. (ASIM) je lidsko-právní občanské sdružení založené v červnu roku 2009 skupinou mladých právníků sdílejících dlouhodobý zájem o problematiku migrace a uprchlictví. 

Amnesty international ČR

Amnesty international je neziskovou organizací zabývající se lidskými právy doma i ve světě. Usiluje o jejich dodržování a reflektuje aktuální dění.
...nahoru ▲