Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Je u nás demokracie udržitelná? Umíme demokratické hodnoty předat i našim dětem?

Je u nás demokracie udržitelná? Umíme demokratické hodnoty předat i našim dětem?

3. 10. 18
Zdroj: migraceonline.cz

Zajímá Vás, jak jsou na tom pražské školy v oblasti demokratické kultury a inkluzivního vzdělávání? Pracujete s mládeží a chtěli byste posílit své dovednosti v oblasti kompetencí k demokratické kultuře? Chcete si ze školení odnést něco více než jen certifikát?

Naší snahou je podpořit účast žáků a učitelů v rozhodovacích procesech na pražských školách. Hledáme proto 15 pedagogů, lektorů, akademických pracovníků, kterým zdarma nabídneme školení v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu, a kteří budou mít možnost pod záštitou Magistrátu hl.m. Prahy nabídnout své zkušenosti pražským školám.*

**

**

Účastníci kurzu absolvují:

Nácvik metod kompetenčních modelů prostřednictvím seminářů a workshopů

Setkání se zkušeným mentorem

Seznámí se s dalšími zástupci vzdělávacích institucí v Praze, dostanou prostor sdílet zkušenosti a hledat konkrétní řešení problematických situací

A díky tomu:

Získají možnost následných pracovních příležitostí

Prohloubí si vědomosti i komunikační schopnosti

Stanou se součástí širší sítě zkušených pedagogů/lektorů

MKC v Praze nabízí vzdělávací program pro pedagogy-specialisty na zavádění Modelu kompetencí pro demokratickou kulturu (CDC) do škol.

Pro koho je vzdělávací program určen:

Program je určen pro pedagogy formálního i neformálního vzdělávání, odborné a terénní pracovníky působící ve vzdělávání, lektory volnočasových aktivit, lektory neformálního a celoživotního vzdělávání či akademické pracovníky v Praze.

Délka kurzu:  40 hodin (semináře, workshopy, mentoring)

Minimální počet účastníků: 15 

Kontakt: Daniela Bartáková - Koordinátorka projektu Kompetence pro demokratickou kulturu

daniela.bartakova@mkc.cz

Více informací:

Zaměření vzdělávacího programu a náplň kurzu:

Obecným cílem projektu je posílit participaci žáků a učitelů v rozhodovacích procesech na pražských školách pomocí implementace modelu kompetencí pro demokratickou kulturu (dle dokumentu Competences for Democratic Culture zpracovaným Radou Evropy, dále jen CDC). Vzdělávací program reaguje na jednu ze současných výzev českého školství – nízkou míru účasti mladých lidí na politice i komunitním dění.

Nabízíme školení pro 15 pedagogů, kteří budou následně zavádět kompetenční model CDC do pražských škol.

Účastníci kurzu absolvují:

 1. Nácvik metod kompetenčního modelu CDC a posilování demokratické kultury na českých školách. Účastníci budou proškoleni v oblasti participativních metod podporujících demokratickou kulturu a získají portfolio metod k jednotlivým aspektům participace žáků.

 1. Školení v oblasti inkluze jako předpokladu demokratické kultury. Účastníci získají přehled o stavu a perspektivách inkluzivního vzdělávání v praxi i v oblasti strategických dokumentů. Účastníci budou pracovat s tématy, jako je identita či stereotypy v inkluzivní škole. Seznámí se s evaluačními nástroji proinkluzivity školy, stejně jako s nástroji, které posilují různé aspekty proinkluzivity.
 2. Nácvik nenásilné komunikace a demokratického dialogu (včetně rolových her). Účastníci se seznámí s formami a možnostmi participace, a jejími limity. Absolvují nácvik měkkých dovedností, argumentační a komunikační trénink posilující jejich schopnosti tyto nástroje na školách prosadit.

Školení a semináře budou realizovány od prosince 2018 do dubna 2019 v rozsahu 3x3 hod školení + 3x8 hod seminářů. Přesné termíny budou upřesněny.  

Dovednostní profil absolventa

Absolventi programu získají soubor výukových metod, evaluačních nástrojů a portfolio návazných služeb a zdrojů.

Absolventi vzdělávacího programu:

 • si osvojí metody participativního vedení výuky a zapojení žáků do dění na škole (např. realizace žákovských projektů)
 • znají kompetenční model CDC a dokáží jej zasadit do kontextu českého školství, jak z hlediska aktuálních vzdělávacích dokumentů, tak z hlediska vhodně zvolených metod podporujících demokratickou kulturu na pražských školách
 • rozumí principům inkluze a podpory participace v širším kontextu (např. důvody a projevy sociálního vyloučení, otázka identity, problematika pasivity mládeže)
 • dovedou pracovat s evaluačními nástroji, jsou schopni identifikovat a vyhodnotit slabá místa školy v oblasti inkluze a participace žáků a navrhnout konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení situace (včetně finanční a praktické stránky)
 • prohloubí si komunikační schopnosti pro efektivnější spolupráci s pedagogy i vedením škol (např. znají typické argumenty proti inkluzi/participaci, dokáží použít protiargumenty a prosadit identifikovaná proinkluzivní opatření na škole)
 • seznámí se zástupci dalších vzdělávacích institucí v Praze, dostanou prostor sdílet vlastní zkušenosti a hledat konkrétní řešení problematických situací

Vyplněnou přihlášku spolu s motivačním dopisem zašlete nejpozději do 31.12.2018 na adresu daniela.bartakova@mkc.cz.

PROGRAM: 

PŘEDNÁŠKA I – KOMPETENCE PRO DEMOKRATICKOU KULTURU

Účastníci získají přehled o základních konceptech týkajících se demokracie a seznámí se s dokumenty Kompetence pro demokratickou kulturu (Rada Evropy).

 • Úvod. Cíl projektu a podmínky splnění kurzu
 • Demokracie jako ideologie? Základní koncepty demokracie
 • Kompetence pro demokratickou kulturu. Seznámení se s dokumenty
 • Závěr. Diskuze a reflexe

SAMOSTUDIUM – EVALUACE VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Účastníci se seznámí se způsoby evaluace úrovně začleňování kompetencí pro demokratickou kulturu do škol.

WORKSHOP I – DEMOKRATICKÁ KULTURA

Účastníci se zúčastní nácviku série participativních metod, které cílí na propojení teoretických konceptů demokracie a praktického fungování společnosti.

 • Úvod. Očekávání účastníků
 • 3 participativní metody. Jejich využití v praxi a propojení s KDK
 • Evaluační nástroje. Jejich používání, specifika, výhody a limity
 • Závěr. Diskuze a reflexe

SAMOSTUDIUM – STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Účastníci se seznámí se strategickými vzdělávacími dokumenty ČR (včetně inkluzivního vzdělávání).

PŘEDNÁŠKA II – INKLUZE JAKO PŘEDPOKLAD DEMOKRATICKÉ KULTURY

Účastníci si osvojí principy prolínání dokumentů KDK a klíčových vzdělávacích dokumentů ČR.

 • Úvod. Očekávání účastníků
 • Strategické dokumenty ČR. Prolínání s dokumenty KDK
 • Inkluze jako předpoklad naplnění demokratické kultury. Současná praxe na českých školách
 • Závěr. Diskuze a reflexe

SAMOSTUDIUM – KAZUISTIKA

Účastníci vypracují evaluaci vybrané vzdělávací instituce.

WORKSHOP II – PRÁCE S IDENTITOU A STEREOTYPY V INKLUZIVNÍ ŠKOLE

Účastníci se zúčastní nácviku série participativních metod, které rozvíjejí pro-inkluzivní přístup ve vzdělávání skrze práci s identitou a stereotypy.

 • Úvod. Očekávání účastníků
 • 2 participativní metody. Jejich využití v praxi a propojení s KDK
 • Evaluace. Prezentace kazuistik
 • Závěr. Diskuze a reflexe

PŘEDNÁŠKA III – PARTICIPATIVNÍ PŘÍSTUP

Účastníci se seznámí s vybranými metodami posilujícími participaci na školách, jejich výhodami a limity a možnostmi využití při formálním i neformálním vzdělávání.

 • Úvod. Očekávání účastníků
 • Participativní přístup. Formy, výhody a limity participace ve vzdělávání
 • Dialog. Jak vést a být součástí efektivního dialogu
 • Závěr. Diskuze a reflexe

SAMOSTUDIUM – PLÁN ZMĚN

Na základě dříve zpracované evaluace vybrané vzdělávací instituce vypracují účastníci návrh změn, které budou mít pozitivní dopad na začleňování KDK.

WORKSHOP III – DEMOKRATICKÝ DIALOG

Účastníci se zúčastní nácviku série participativních metod, které si kladou za cíl posílit schopnost argumentovat, předcházet konfliktním situacím, případně hledat řešení konfliktu.

 • Úvod. Očekávání účastníků
 • 3 participativní metody. Jejich využití v praxi a propojení s KDK
 • Demokratická kultura a konfliktní situace. Jak jim předcházet nebo je řešit
 • Závěr. Diskuze a reflexe

 


Ke stažení


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect