Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1996 o sledování provádění dokumentů přijatých Radou v oblasti nedovoleného přistěhovalectví, zpětného přijetí, nedovoleného zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí a spolupráce při výkonu rozhodnutí o vyhoštění

25. 3. 03
Rozhodnutím se pověřuje předsedající země Evropské unie (tj. ta, na niž právě připadlo šestiměsíční předsedání) předkládat členským státům dotazník zjišťující implementaci dokumentů schválených Radou v oblasti nedovoleného přistěhovalectví a dalších (viz název rozhodnutí)....
články

Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 1988 o zavedení postupu pro předběžné oznamování a pro projednávání migrační politiky vůči třetím zemím

25. 3. 03
Členské státy měly na základě Rozhodnutí povinnost uvědomit napříště Komisi a ostatní členské státy o návrzích opatření, která zamýšlejí přijmout vůči zaměstnancům, kteří jsou příslušníky třetích zemí, a vůči jejich rodinným příslušníkům, pokud se opatření týkají vstupu, pobytu a zaměstnání nebo nedovoleného vstupu, pobytu a zaměstnání....
publikace a výzkumy

Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1974, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice 64/221/EHS

25. 3. 03
Směrnice pouze doplňuje působnost Směrnice 64/221/EHS tak, aby se vztahovala i na příslušníky členských států (a jejich rodinné příslušníky), kteří mají právo pobytu na území některého členského státu. Směrnice 64/221/EHS se zabývá koordinací zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a...
publikace a výzkumy

Názory české veřejnosti na uprchlíky

21. 3. 03
Výzkumná zpráva předkládá a vyhodnocuje výsledky sociologického šetření. V první kapitole jsou konfrontovány získané výpovědi a reálná statistická data s ohledem na zatížení ČR pobytem uprchlíků. V druhé kapitole jsou odpovědi respondentů kategorizovány v typologické škále názorů na politiku českého státu vůči uprchlíkům....
publikace a výzkumy

Philip Muus: Exclusion and inclusion of refugees in contemporary Europe

20. 3. 03
Příspěvky ve sborníku jsou rozdělené do tří sekcí. Články v první sekci jsou zaměřené na právní, morální a politické otázky uprchlictví. Autor prvního článku upozorňuje na úskalí spojená s harmonizačním procesem EU, kde politická opatření mohou vést k vyloučení potřebných mezinárodní ochrany z dosahu bezpečného útočiště....
recenze

Zaměstnávání cizinců v České republice - Část I. Integrace cizinců na trhu práce v České republice

19. 3. 03 Milada Horáková
V úvodním bloku první části studie autoři pojednávají o integraci v obecné rovině. Předkládají obecné principy evropské integrační politiky a úskalí spojená s jejich praktickou aplikací. Soubor s názvem “Komplexní integrační politika” je soupis návrhů legislativních opatření v různých oblastech integrace cizinců (sídelní integrace, politická integrace, kulturní a sociální integrace)....
články

Zaměstnávání cizinců v České republice - Část II.

19. 3. 03 Milada Horáková
Druhý díl studie vychází z empirického šetření reprezentativního souboru cizinců z vybraných zemí střední a východní Evropy s platným povolením k zaměstnání. Úvod práce je věnován popisu cílové skupiny, včetně charakteristik lokalit, kde respondenti žijí. Další díl práce je výstupem z empirického šetření, kde se řešitelé zaměřili na otázky spojené s profesním potenciálem cizinců....
články

Analýza zdravotní péče o cizince v České republice (Podpora integrace cizinců v ČR)

18. 3. 03
Obsáhlá a komplexní studie začíná přehlednou rekapitulací institucí, politik a hlavních problémů poskytování zdravotní péče cizincům. Na tento přehled navazuje analýza vývoje migrace a integračních programů v EU a ČR. Obecnou část uzavírá analýza právních dokumentů v národním i mezinárodním měřítku a definování zásadních problémů v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům....
články

Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce jiných osob

18. 3. 03
Jde o rezoluci OSN, která vstoupila v platnost 25.7.1951. Československo přistoupilo k Úmluvě roku 1958. Obchodování s lidmi (trafficking) se týkají články 17 až 20, které ovšem obsahují jen obecná rámcová ustanovení....
články

Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich žádoucí integraci na trhu práce: Část II. Výsledky empirického šetření na úřadech práce v České republice

18. 3. 03 Milada Horáková, Danica Čerňanská
Realizaci anketního šetření na úřadech práce předcházela pilotní fáze výzkumu, za účelem zpřesnění a celkové reflexe otázek formulovaných v dotazníku. Uskutečnění tohoto typu výzkumu předpokládá aktivní spolupráci státních institucí, v tomto případě to byly jednotlivé úřady práce a centrální instituce státu. Vlastní dotazník obsahoval 14 otázek, které v plné šíři pokryly uvedenou problematiku....
publikace a výzkumy

Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich žádoucí integraci na trhu práce - Část I. Metodické postupy užívané ke zkoumání fenoménu nelegální práce ve vybraných zemích

18. 3. 03 Milada Horáková
Stať o nelegálním zaměstnávání v obecné rovině a stručná charakteristika imigračních politik v oblasti nelegálního zaměstnávání uvádí do téma studie. Deskriptivní část práce předkládá definice nelegálního zaměstnávání cizinců v USA, Kanadě, v Rusku a v různých zemích Evropy, v některých příkladech jsou jmenovány instituce udělující legalitu pobytu a práci pro cizince v té které zemi....
publikace a výzkumy

Program asistovaných dobrovolných návratů

17. 3. 03
IOM Praha nabízí migrantům možnost se dobrovolně vrátit do zemí původu bez administrativních průtahů. Jedná se především o nabídku těm azylantům, kteří přerušili azylové řízení, nebo jejich žádost o azyl byla zamítnuta, cizincům, kteří nemají dostatek potřebných dokumentů pro návrat do zemí původu a v případě dalšího setrvání na území České republiky jim hrozí deportace....
projekty

Integrace azylantů

17. 3. 03 Zdeněk Uherek
Úvod výzkumné zprávy obsahuje teoretická východiska práce. První část je charakteristika azylového řízení v ČR, včetně sociální situace žadatelů o azyl, účasti státních institucí i nestátních organizací na azylovém řízení i prezentace statistických dat v grafech. Integrační proces azylantů je nahlížen skrze problematiku bydlení a sociální emancipaci uznaných azylantů na státních institucích....
publikace a výzkumy

Vzdělávací programy pro uprchlíky

17. 3. 03 Zdeněk Uherek, Hana Procházková
Výzkumná zpráva komplexně mapuje vzdělávací programy státních institucí i nestátních organizací pro žadatele o azyl v ČR. Text je doplněný statistickými údaji v tabulkách a grafech. Výsledkem výzkumu je zpracování specifik vzdělávání čtyř odlišných skupin žadatelů o azyl....
publikace a výzkumy

Analýza migračního klimatu a migračních tendencí do západoevropských zemí v romských komunitách ve vybraných městech ČR

17. 3. 03
Primárním výzkumným úkolem bylo zmapování sociálního prostředí vybraných lokalit. Cíle výzkumu spočívaly v identifikaci těchto faktorů migrace Romů: - Lokality s vyšším emigračním potenciálem - Rozhodující motivy a spouštěcí mechanismy emigračního chování Romů - Oblasti pro případnou informační intervenci - Možné formy komunikace směrem k romským komunitám se silným pro-migračním potenciálem....
publikace a výzkumy
« | 1 | .. | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect