Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Základní informace o migraci

7. 4. 03 Hana Kabeleová
Jakýsi úvod do uprchlické problematiky. Text se zabývá nejdůležitějšími aspekty migrace osob s důrazem na zvláštní kategorii migrantů - uprchlíky. Vysvětluje definici uprchlíka a principy Ženenvské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951.
články

M. Tomasi Silvano: The New Europe and International Migration

7. 4. 03
Sborník je zvláštní vydání časopisu „International Migration Review“. Příspěvky jsou výběrem z dokumentů konference „New Europe and International Migration“ pořádané v roce 1991 v Turíně. Příspěvky jsou rozdělené do tří sekcí. Články v první sekci jsou zaměřené na migrační procesy ve střední a východní Evropě. První příspěvek pojednává o mezinárodní migraci v postsovětském prostoru....
recenze

Etnické kategorizování v médiích

7. 4. 03 Petr Kaderka
Autor rozebírá otázku proč si česká média nemohou odpustit etnické kategorizování. Hledá určující kritéria výběru události pro její zařazení do zpravodajství, dále jak tato kritéria (zpravodajské hodnoty) souvisí s udržováním konstrukce sociální reality....
články

Imigranti z Bulharska v ČR (po roce 1990)

2. 4. 03 Jaroslav Otčenášek
Zprávu uvádí historický přehled řízené i neřízené migrace z Bulharska do ČR (Československa) do konce 80 let. V následující části výzkumné zprávy autor pojednává také o emigraci z Bulharska v evropském kontextu ve 20. století. V navazující části jsou zmapovány některé aspekty a problémy integrace Bulharů v ČR....
publikace a výzkumy

P. Jess, D. Massey: A Place in the World?: Places, Cultures and Globalization

1. 4. 03
Kniha je koncipovaná jako učebnice pro obor sociální geografie ve Velké Británii. Obsahuje řadu inspirativních didaktických prvků, jako jsou průběžná shrnutí, čítanka a cvičení. Výchozím bodem knihy je migrace, první kapitola knihy mapuje migraci od prehistorických forem až po současnost....
recenze

Ukrajinská komunita v České republice

31. 3. 03 Dušan Drbohlav
Úvod práce tvoří základní statistická data o imigraci z Ukrajiny do ČR. Kapitole o metodologii výzkumu předchází část práce, kde jsou stanovené výzkumné úkoly a cíle realizovaného šetření. Výzkumnou hypotézou je předpoklad vývoje charakteru migrace Ukrajinců do ČR: posun od cirkulační pracovní migrace směrem k trvalé imigraci....
publikace a výzkumy

Současná migrace Ukrajinců a Rusů do Česka – Podobnosti a rozdílnosti

31. 3. 03 Dušan Drbohlav
Autor srovnává formy migrace z Ruska a Ukrajiny a proces integrace imigračních skupin z těchto zemí v ČR na základě výzkumů realizovaných v roce 1999. Předmětem komparace jsou dostupná statistická data, ale především výstupy ze zmíněných výzkumů. Autor porovnává klíčové faktory migrace, například migrační motivace obou skupin. Dále míru a kvalitu dosaženého stupně jejich integrace v ČR....
články

Ruská komunita v České republice

30. 3. 03 Dušan Drbohlav
V úvodu práce je vymezený výzkumný vzorek a jsou zde předložené výzkumné úkoly a cíle. Pilotním úkolem výzkumu bylo zmapování klíčových faktorů migrace z Ruska do ČR. V metodologické části jsou bližší údaje o šetření. Zkoumání integrace ruské komunity v Karlových Varech a v Praze spočívalo v dotazníkovém šetření a následných hloubkových rozhovorech....
publikace a výzkumy

Deklarace o územním azylu

28. 3. 03
Právo územního azylu je právo státu jakožto územního suveréna poskytnout stíhanému cizímu státnímu příslušníkovi vstup a pobyt na svém území. Územní azyl je tedy širší a zakládá se na silnějším právním titulu, totiž na mezinárodněprávním obyčeji, narozdíl od postavení uprchlíků, jejichž režim je založen na mezinárodní smlouvě....
články

Úmluva o politice zaměstnanosti

28. 3. 03
Státy se v této úmluvě OSN zavázaly k provádění aktivní politiky zaměstnanosti s cílem dosažení plné zaměstnanosti a svobodné volby povolání každého člověka, přičemž nikomu nesmí být k újmě jeho příslušnost k určité skupině (rasové, jazykové, náboženské). Cizinci nejsou v úmluvě zmíněni, není ovšem ani vyloučena možnost cizince do politiky zaměstnanosti zahrnout....
články

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

28. 3. 03
Mezinárodní smlouva o lidských právech, která primárně zavazuje jen státy jako celky mezi sebou na mezinárodněprávní úrovni k tomu, aby v ní obsažená práva zabezpečily svými vnitrostátními zákony a případně i dalšími nelegislativními prostředky....
články

Deklarace o lidských právech jednotlivců, kteří nejsou státními občany země, v níž žijí

28. 3. 03
Soubor cizineckých práv a povinností, které by státy měly poskytnout cizincům na svém území. Má pouze charakter doporučení OSN. Katalog obsahuje standardní základní lidská práva, která mají státy cizincům bez jakékoli diskriminace poskytnout. Dále ochranu cizinců před svévolným vyhoštěním (nezakládajícím se na zákoně) nebo před vyhoštěním na základě jeho příslušnosti k určité skupině....
články

Úmluva o státním občanství vdaných žen

28. 3. 03
Smluvní státy přijaly zásadu, že občanství ženy je v zásadě nezávislé na občanství jejího manžela, pokud žena sama na vlastní žádost své občanství nezmění. Československo úmluvu přijalo roku 1957, publikováno 72/1962 Sb. Provedeno v zákoně o nabývání a pozbývání státního občanství č. 40/1993 Sb. Název v angličtině: Convention of the Nationality of Married Women.
články

Deklarace práv osob patřících k národnostním nebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám

28. 3. 03
Rezoluce Valného shromáždění OSN. Deklarace není právně závazná, zavazuje však adresáty morálně, a tak může mít na chování států vliv. I jako tzv. soft law může mít nezávazná deklarace určité právní účinky:...
články

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

28. 3. 03
Protokol z 20. 5. 2000 ukládá smluvním státům uzákonit trestnost jakéhokoli jednání, které znamená účast na obchodu s dětmi (vztahuje se také na adopce porušující mezinárodní právní úpravu), dětské prostituci a dětské pornografii. Zakotvuje spolupráci při potírání této kriminality, možnost konfiskovat zisk z této trestné činnosti a chránit práva a zájmy dětských obětí....
články
« | 1 | .. | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect