Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva se odborově organizovat

17. 4. 03
Úmluva zakotvuje právo jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů zakládat odbory a svazy. Státy nesmí do výkonu tohoto práva zasahovat, nesmí podmiňovat vznik těchto organizací dalšími skutečnostmi a administrativně tyto organizace rozpouštět (tedy pouze soudní cestou). Název v angličtině: Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention.
články

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

17. 4. 03
Pakt převádí nezávaznou Všeobecnou deklaraci lidských práv do formy závazné mezinárodní smlouvy, zavazuje státy, aby v ní obsažená práva zabezpečily svými vnitrostátními zákony a případně i dalšími nelegislativními prostředky....
články

Úmluva o právech dítěte

17. 4. 03
Úmluva navazuje na Deklaraci práv dítěte z 20. 11. 1959. Jedná se o mezinárodní smlouvu, která primárně zavazuje státy jako celky mezi sebou, aby práva v úmluvě obsažená zabezpečily svými vnitrostátními zákony a případně i dalšími nelegislativními prostředky. Dítětem se rozumí každá osoba mladší 18 let....
články

Schengenská dohoda ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích

17. 4. 03
Dohoda o postupném odstraňování hraničních kontrol a překážek na společných hranicích uzavřená mezi Belgií, Lucemburskem, Nizozemím, Německem a Francií. Na dohodu navázala později, 19.6.1990, Úmluva o provádění Schengenské dohody....
články

Usnesení Rady ze dne 4. prosince 1997 o opatřeních, která je třeba přijmout pro potírání účelových manželství (97/C 382/01)

16. 4. 03
Účelovým manželstvím se míní "manželství uzavřené mezi občanem členského státu s příslušníkem třetího státu, jehož jediným cílem je obejít právní předpisy o vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí a obdržet pro státního příslušníka třetí země povolení k pobytu nebo oprávnění pobývat v členském státě....
články

Usnesení Rady ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

16. 4. 03
Usnesení se týká státních příslušníků třetích zemí mladších 18 let, kteří na území členských států přicházejí bez doprovodu dospělé osoby nebo byly bez doprovodu ponechány po vstupu na území členského státu. Členské státy mohou podle článku 2 přijmout taková opatření, aby zabránily nedovolenému vstupu nezletilých bez doprovodu na jejich území....
články

Albánská komunita v ČR a mnohem více o migraci Albánců na migraceonline.cz

15. 4. 03 Filip Tesař
Dvě studie českého etnologa Filipa Tesaře o migraci Albánců naleznete na stránkách migraceonline.cz. První studie popisuje migraci Albánců do ČR v kontextu historickém a druhá v kontextu evropském. Autor podrobně vysvětluje příčiny a dopady migračních vln v různých historických etapách, ale rovněž nezapomíná zabrousit i k aktuálním otázkám kriminalizace albánských přistěhovalců....
články

Výzkumná zpráva o plzeňské komunitě Arabů na stránkách migraceonline.cz

15. 4. 03 Lenka Derianová
Výzkumná zpráva „Arabové v Plzni“ je zaměřená na studium interpersonální komunikace jak v rámci arabské komunity samotné, tak mezi arabskou komunitou a okolním sociálním prostředím.Ve zprávě je zachycen proces integrace arabské komunity do majoritní společnosti se všemi jeho pozitivy a negativy.
publikace a výzkumy

Zpráva o dodržování a ochraně lidských práv ukrajinských občanů v zahraničí

15. 4. 03
Ukrajinská veřejná ochránkyně lidských práv Nina Karpačová předložila 2. dubna zvláštní zprávu o stavu a dodržování lidských práv ukrajinských občanů v zahraničí. Agentura UNIAN uvádí, že podle různých ukazatelů odjíždí 2 až 7 milionů Ukrajinců pracovat do zahraničí. Karpačová je přesvědčená, že v zahraničí pracuje jeden z pěti práceschopných občanů Ukrajiny....
články

D. Bobeva: Brain Drain from Central and Eastern Europe: a Study Undertaken on Scientific and Technical Staff in Ten Countries of Central and Eastern Europe

15. 4. 03
Studie je založená na výzkumech realizovaných ve východní a střední Evropě. Fenomén úniku mozků byl sledovaný na podkladě statistických dat a rozhovorů s akademickými pracovníky z Rumunska, Estonska, Litvy, Bulharska, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska, Česka a ze Slovinska. Úvodní částí studie je výsledná syntéza všech výzkumů. V druhé části jsou jednotlivé výzkumné zprávy....
publikace a výzkumy

Albánská migrace a emigrace

15. 4. 03 Filip Tesař
Studie je komplexní prací o historii a současnosti albánské migrace s důrazem na situaci v zemích původu. Vedle základních údajů o albánských komunitách ve středověké jižní Evropě jsou zde popsány často nepříliš známé události. Například řízená migrace Albánců z Jugoslávie do tureckého Kurdistánu v 50. letech, nebo migrační situace v Albánii během občanské války v 90. letech....
články

Albánská komunita v ČR, historie a současnost emigrace Albánců

15. 4. 03 Filip Tesař
V první části článku autor sleduje migrace a charakter integrace Albánců na území Česka. Zárodek albánské komunity se podle autora konstituoval v 80. letech, kdy ČR sloužila jako relativně levné zázemí albánským gastarbeiterům pracujícím v Německu....
články

Nařízení Rady ze dne 12. března 1999, kterým se určují třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic členských států vízum

15. 4. 03
Další předpis slaďující opatření v oblasti přistěhovalectví v Evropské unii. Součástí Nařízení je seznam států, jejichž občané musí při vstupu na území EU vízum. Anglický název: Council Regulation (EC) No 574/1999 of 12 March 1999 determining the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders of the Member States
články

Imigranti z vybraných států Balkánu

14. 4. 03 Jaroslav Otčenášek
Článek je historickým přehledem migrace ze šesti zemí Balkánského poloostrova do ČR od konce II. světové války až do současnosti. Autor sleduje migraci jako důsledek dějinných zvratů na Balkáně. Posuzuje také vývoj bilaterálních vztahů Česka (Československa) s vybranými zeměmi, který byl a je určující pro intenzitu migračních toků z této části Evropy do ČR....
články

Social Intergration of Migrant Workers and Other Ethnic Minorities: a Documentation of Current Research

10. 4. 03
Publikace je dokumentace soudobých (rok 1981) výzkumných projektů na téma sociální integrace pracovních migrantů a jiných etnických menšin v Evropě. Celkem 206 projektů je roztříděno do několika sekcí. Pod první sekci spadají popisné a analytické výzkumy sociální situace pracovních migrantů, tato sekce se dále člení na regionální studie, výzkumy proměn imigrantské společnosti a situace pracovních...
recenze
« | 1 | .. | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | .. | 157 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect